Aventura Oaks: 1572 N.E. 191st St, N Miami Beach, Florida

951 Denison Street, Markham, Ontario